การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
      แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี>>รายละเอียด
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>>รายละเอียด
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>>ไตรมาส 1...รายละเอียด  ไตรมาส 2....รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >>รายละเอียด
      ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >>รายละเอียด  
      สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สขร.1  >>รายละเอียด
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
                ประจำเดือนตุลาคม 2562 >>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 >>> รายละเอียด
                ประจำเดือนธันวาคม 2562>>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนมกราคม 2563 >>> รายละเอียด