การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
             แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี>>รายละเอียด
             รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>>รายละเอียด
             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>>รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 
              รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) >> รายละเอียด
              เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
                 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง >>รายละเอียด
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           >>>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
          >>>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สขร.1 >>รายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
                ประจำเดือนตุลาคม 2562 >>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 >>> รายละเอียด
                ประจำเดือนธันวาคม 2562>>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนมกราคม 2563 >>> รายละเอียด
                ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563>>>ายละเอียด
                ประจำเดือนมีนาคม 2563 >>> รายละเอียด
                ประจำเดือนเมษายน 2563>>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนพฤษภาคม 2563>>>ายละเอียด
                ประจำเดือนมิถุนายน  2563>>>รายละเอียด
                ประจำเดือนกรกฎาคม 2563>>>รายละเอียด