โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563   ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Lpa63 200910


DSC 0663


DSC 0856


DSC 0924


DSC 1013

Additional information