ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

                    1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยูรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ
                    2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เช่น ตัดต้นไม้ การล้างห้องน้ำในวัด การทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน
                    3. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
                    4. กิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายตามหมู่บ้าน
                    5. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา 

  

224704326 301697675027460 223473790027083020 n 234459200 147066444148365 1920565365728932091 n

223459070 259946352339450 5276753927338096177 n 223265554 4216448351756235 4071779250747467687 n


226366798 1310070462728122 4024231762475016348 n 226699738 349639473441632 4292063226627000902 n

223401022 568213924212508 4486027165851896618 n 52556922 311315212857533 2994069350408781824 n

52417114 397174390861128 1463317472533807104 n 52445507 2342331559130519 9208308207863201792 n

กจกรรมขยะแลกไข ๒๑๐๘๑๐ กจกรรมขยะแลกไข ๒๑๐๘๑๐ 0


 

     

    

   

 

          

 

Additional information