โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 60,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 60,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.แบบสรุปราคากลาง

Additional information