โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 
ประกาศ
- รายการการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 

 

Additional information