Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

391850
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
265
249
2251
387662
7030
9442
391850

Your IP: 54.236.35.159
Server Time: 2020-10-25 23:09:25

facebook

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

1.เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้เห็นขอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิดจนอายุครบ 6 ปี และอยู๋ในครอบครัวผู็ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1.เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559-2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี

     2.เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 ที่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2561 แต่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ปี

     3.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

2.คุณสมบัติ

     2.1 มีสัญชาติไทย

     2.2 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี

     2.3 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

     2.4 ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู๋ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู๋กับบิดาและมารดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฎบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฎมารดา

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

1. แบบ ดร.01

2. แบบ ดร.02

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา หรือผู้ปกครอง

4. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์)

6.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

7.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคาร ธกส.)

banner


Banner

gov-banner 4

gov-banner 2