Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

658784
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
333
732
4348
649952
2467
20340
658784

Your IP: 35.153.166.111
Server Time: 2021-12-04 13:50:12

facebook

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ที่ตั้ง  อาณาเขต

                 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลห้วยสำราญ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๖.๔๘๓  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๒๙,๐๕๒ ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระสัง                           ทางทิศเหนือ ประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร   ตามทางหลวง รพช.  สายกระสัง  -     โนนจำปา          มีอาณาเขต ดังนี้

                                ทิศเหนือ        จดกับตำบลชุมแสง     อำเภอสตึก      จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศใต้            จดกับตำบลศรีภูมิ      อำเภอกระสัง    จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศตะวันออก  จดกับตำบลลำดวน    อำเภอกระสัง      จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศตะวันตก    จดกับตำบลตาเสา    อำเภอห้วยราช    จังหวัดบุรีรัมย์

 ลักษณะภูมิประเทศ   
                สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่  ประมาณร้อยละ ๕๐  มีลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนทรายบางปีมีฝนตกชุกจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้แต่ในฤดูแล้งแหล่งน้ำในบางหมู่บ้านของตำบล ห้วยสำราญจะแห้งทำให้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค  บริโภค

การปกครอง
               
ตำบลห้วยสำราญ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๔  หมู่บ้าน  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  มีกำนันตำบลห้วยสำราญ  และผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลภายในหมู่บ้านของตนเอง 

ประชากร

              ประชากรในเขตตำบลห้วยสำราญ ณ วันที่  1  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จำนวนทั้งสิ้น  7,1๐๙  คน แยกเป็น  ชาย  3,4๖๘  คน  หญิง  3,64๑  คน  จำนวนครัวเรือน  ๑,๖๐๕  ครัวเรือน   ความหนาแน่นของประชากร   จำนวน  15๒.๙๓๗   คน/ตารางกิโลเมตร

 

ด้านการเมืองการปกครอง

                การปกครองรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

                องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  มีจำนวน  ๒๘ คน  และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  เป็นฝ่ายบริหาร

               การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและอยู่ในตำแหน่งวาระละ ๔ ปี   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภา ๑ คน  และรองประธานสภา ๑ คน   โดยนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  มีจำนวน ๒๘ คน  ดังนี้

๑. นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นายศุภชัย  รักษ์มณี                      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑

๔. นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑

๕. นายสิทธิ  ทองนำ                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๒

๖. นายจำเนียร  แสนกล้า                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๒

๗. นายแถม  บุตราช                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๓

๘. นายดำ  ละไมทอง                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๓

๙. นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๔

๑๐. นายสมอน  ทะเวชรัมย์                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๕

๑๑. นายช่อย  นิโยนรัมย์                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๕

๑๒. นางลัดดา  วงค์จันทร์                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๖

๑๓. นายชาตรี  อินทร์รัมย์                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๖

๑๔. นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๗

๑๕. นายจิรเมธ  ราชรัมย์                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๗

๑๖. นายชอบ  แก้วปลั่ง                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๘

๑๗. นายบุญเกิด  โอบจะบก               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๘

๑๘. นางปราณี  อุ่มพิมาย                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๙

๑๙. นายประสิทธิ์  บุญต่อ                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๙

๒๐. นายสมัย  พารื่นรัมย์                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๐

๒๑. นางน้อย  ดียิ่ง                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๐

๒๒. นายประชุม  จุฬารัมย์                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๑

๒๓. นายเอียง  สวิงรัมย์                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๑

๒๔. นายนวน  เนิบกระโทก                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๒

๒๕. นายณรงค์  อุ่มพิมาย                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๒

๒๖. นายอนันต์  ดีวิลัย                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๓

๒๗. นางสุขณี  โนวิรัมย์                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๓

๒๘. นายทวี  พะวรรัมย์                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ ๑๔

 

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  คือ

                (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

                ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล

                ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ

                คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๒  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑  คน  ซึ่งมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  มีดังนี้

(๑) นายไพโรจน์  ยืนยง                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(๒) นายอภิชาติ  เพื่อนรัมย์                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(๓) นายสมถวิล  หวังดี                      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(๔) นายกิตติ  เสามั่น                        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

 

ข้อมูลสภาพทั่วไปในด้านต่าง ๆ

                 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้เห็นถึงสภาพทั่วไป  ตลอดจนศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ         ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสำราญ

ถนนลาดยาง  จำนวน  ๑๐  สาย  รวมความยาว  ๒๑.๒๔๐  กิโลเมตร  ดังนี้

                ๑. ถนนลาดยางบ้านห้วยสำราญ  ระยะทาง  ๑.๐๑๐ กิโลเมตร 

                ๒. ถนนลาดยางสายบ้านห้วยสำราญ – บ้านสวนรวม  ระยะทาง  ๔.๐๔๘  กิโลเมตร

                ๓. ถนนลาดยางสายบ้านหนองรักษ์ – บ้านครองสุข  ระยะทาง  ๒.๓๐๐  กิโลเมตร

                ๔. ถนนลาดยางสายบ้านหนองไผ่ – สี่แยก อบต.ลำดวน  ระยะทาง ๑.๗๒๐ กิโลเมตร

                ๕. ถนนลาดยางบ้านหนองรักษ์  ระยะทาง ๑.๖๖๐  กิโลเมตร

    ๖. ถนนลาดยางบ้านกุดโคลน  ระยะทาง  ๐.๙๒๗  กิโลเมตร

                ๗. ถนนลาดยางสายบ้านสวนรวม – บ้านตาเป้า  ระยะทาง  ๔.๒๐๐  กิโลเมตร

                ๘. ถนนลาดยางบ้านตาดี  ระยะทาง  ๐.๗๕๐ กิโลเมตร

                ๙. ถนนลาดยางสายบ้านตะครอง – บ้านขามทานตะวัน  ระยะทาง ๔.๐๐  กิโลเมตร

                ๑๐. ถนนลาดยางสายบ้านห้วยแสนสุข – บ้านตะแบก  ระยะทาง ๐.๖๒๕  กิโลเมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑๔  สาย  รวมความยาว ๑๘.๐๓๔  กิโลเมตร  ดังนี้

                ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยสำราญ  ระยะทาง  ๒.๐๔๘  กิโลเมตร

                ๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้ำอ้อม  ระยะทาง ๒.๐๘๔  กิโลเมตร

                ๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดโคลน  ระยะทาง  ๑.๑๖๖  กิโลเมตร

                ๔. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองรักษ์  ระยะทาง  ๐.๗๐๙  กิโลเมตร

                ๕. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะครอง  ระยะทาง ๐.๙๖๕  กิโลเมตร

                ๖. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประดู่  ระยะทาง ๐.๕๖๔  กิโลเมตร

                ๗. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่  ระยะทาง ๐.๖๐๓  กิโลเมตร

                ๘. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเป้า  ระยะทาง  ๑.๒๕๑  กิโลเมตร

                ๙. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนอิน  ระยะทาง  ๑.๑๑๗  กิโลเมตร

                ๑๐. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาดี  ระยะทาง  ๑.๔๑๑  กิโลเมตร

                ๑๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสวนรวม  ระยะทาง ๐.๔๖๔ กิโลเมตร

                ๑๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านครองสุข  ระยะทาง ๒.๗๗๔  กิโลเมตร

                ๑๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านครองสมบูรณ์  ระยะทาง ๑.๒๗๐  กิโลเมตร

                ๑๔. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยแสนสุข  ระยะทาง ๑.๖๐๘  กิโลเมตร

ถนนหินคลุก  จำนวน  ๓๗ สาย  รวมความยาว  ๔๘.๑๘๑  กิโลเมตร  ดังนี้

                ๑. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยสำราญ  ระยะทาง  ๐.๐๒๔ กิโลเมตร

                ๒. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านน้ำอ้อม  ระยะทาง  ๐.๘๙๖ กิโลเมตร

                ๓. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดโคลน  ระยะทาง ๑.๑๕๘  กิโลเมตร

                ๔. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองรักษ์  ระยะทาง  ๐.๐๙๗  กิโลเมตร

                ๕. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตะครอง  ระยะทาง  ๑.๒๗๐  กิโลเมตร

                ๖. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านประดู่  ระยะทาง  ๒.๕๓๑  กิโลเมตร

                ๗. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองไผ่  ระยะทาง  ๐.๔๔๘  กิโลเมตร

                ๘. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตาเป้า  ระยะทาง  ๑.๐๓๙  กิโลเมตร

                ๙. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนอิน  ระยะทาง ๐.๗๕๖  กิโลเมตร

                ๑๐.ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านตาดี  ระยะทาง  ๐.๘๐๓  กิโลเมตร

                ๑๑. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านครองสุข  ระยะทาง  ๐.๖๕๐  กิโลเมตร

                ๑๒. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านครองสมบูรณ์  ระยะทาง  ๐.๗๔๘  กิโลเมตร

                ๑๓. ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านห้วยแสนสุข  ระยะทาง  ๐.๐๒๐  กิโลเมตร

                ๑๔. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยสำราญ – บ้านสวนรวม  ระยะทาง  ๐.๙๓๕  กิโลเมตร

                ๑๕. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยสำราญ – บ้านกุดโคลน  ระยะทาง  ๑.๖๗๖  กิโลเมตร

                ๑๖. ถนนหินคลุกสายบ้านหนองรักษ์ – บ้านครองสุข  ระยะทาง  ๐.๕๒๐  กิโลเมตร

                ๑๗. ถนนหินคลุกสายบ้านกุดโคลน – ถนนลาดยางสายบ้านห้วยสำราญ – ลำดวน 

      ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร

๑๘. ถนนลงหินคลุกสายบ้านน้ำอ้อม – ถนนสายห้วยราช – สตึก  ระยะทาง ๓.๐๐ กิโลเมตร

๑๙. ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี – ถนนสายห้วยราช – สตึก  ระยะทาง ๑.๖๐๐  กิโลเมตร

๒๐. ถนนหินคลุกสายบ้านน้ำอ้อม – บ้านเมืองโพธิ์  ระยะทาง  ๓.๕๐๐  กิโลเมตร

๒๑. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข – บ้านตะแบก  ระยะทาง  ๑.๑๗๕  กิโลเมตร

๒๒. ถนนหินคลุกสายบ้านโนนอิน – บ้านขามตะวัน  ระยะทาง  ๒.๐๐๐  กิโลเมตร

๒๓. ถนนหินคลุกสายบ้านตะครอง – บ้านตามา  ระยะทาง  ๑.๗๐๐  กิโลเมตร

๒๔. ถนนหินคลุกสายบ้านครองสุข – บ้านหนองพลวง  ระยะทาง  ๑.๒๐๐  กิโลเมตร

๒๕. ถนนหินคลุกสายบ้านประดู่ – บ้านกระโดน  ระยะทาง  ๐.๗๐๐  กิโลเมตร

๒๖. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข – บ้านตาฮ้อ  ระยะทาง  ๑.๘๐๐  กิโลเมตร

๒๗. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยสำราญ – ทางโค้งบ้านกุดโคลน  ระยะทาง ๑.๖๖๐ กิโลเมตร

๒๘. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยสำราญ – บ้านครองสมบูรณ์  ระยะทาง  ๔.๕๐๐  กิโลเมตร

๒๙. ถนนหินคลุกสายบ้านน้ำอ้อม – บ้านประดู่ ต.เมืองโพธิ์  ระยะทาง  ๒.๐๐๐  กิโลเมตร

๓๐. ถนนหินคลุกสายบ้านน้ำอ้อม – บ้านตาฮ้อ  ระยะทาง  ๑.๕๐๐  กิโลเมตร

๓๑. ถนนหินคลุกสายบ้านตาเป้า – บ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ  ระยะทาง ๐.๘๕๐  กิโลเมตร

๓๒. ถนนหินคลุกสายบ้านตาเป้า – บ้านประดู่ ต.เมืองโพธิ์  ระยะทาง  ๐.๘๕๐  กิโลเมตร

                ๓๓. ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี(คุ้มบ้านหลัก) – ถนนลาดยางสายห้วยราช – สตึก              
                ระยะทาง  ๑.๖๐๐  กิโลเมตร

                ๓๔. ถนนหินคลุกสายบ้านสวนรวม – เขตติดต่อ ต.ตาเสา  ระยะทาง  ๑.๖๗๕  กิโลเมตร

                ๓๕. ถนนหินคลุกสายบ้านตาดี – ลำห้วยกระหาด  ระยะทาง  ๑.๒๐๐  กิโลเมตร

                ๓๖. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข – เข้าพื้นที่การเกษตร  (ทางไปป่าช้า) 

      ระยะทาง ๑.๕๐๐  กิโลเมตร

                ๓๗. ถนนหินคลุกสายบ้านห้วยแสนสุข – เข้าพื้นที่การเกษตร  ระยะทาง ๐.๓๐๐  กิโลเมตร

ถนนลูกรัง  จำนวน  ๒  สาย  รวมความยาว  ๑๒.๘๐๐  กิโลเมตร  ดังนี้

                ๑. ถนนภายในที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร  ระยะทาง  ๑๐.๐๐  กิโลเมตร

                ๒. ถนนลูกรังสายบ้านโนนอิน – ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร  ระยะทาง  ๒.๘๐๐  กิโลเมตร

           ถนนดิน  จำนวน  ๙  สาย  รวมความยาว  ๑๒.๖๙๕  กิโลเมตร  ดังนี้

                ๑. ถนนดินสายบ้านหนองรักษ์ – บ้านกระโดน ต.ลำดวน  ระยะทาง  ๒.๐๐  กิโลเมตร

                ๒. ถนนดินสายบ้านตาดี – บ้านตาเสา  ระยะทาง  ๒.๕๐๐  กิโลเมตร

                ๓. ถนนดินสายบ้านกุดโคลน – บ้านครองสุข  ระยะทาง  ๑.๘๐๐  กิโลเมตร

                ๔. ถนนดินสายบ้านหนองไผ่ – ถนนลาดยางสายกระสัง – โนนจำปา  ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

                ๕. ถนนดินสายบ้านตาดี – เข้าพื้นที่การเกษตร  ระยะทาง  ๑.๒๐๐  กิโลเมตร

                ๖. ถนนดินสายบ้านครองสมบูรณ์ – เข้าพื้นที่การเกษตร  ระยะทาง  ๑.๘๗๐  กิโลเมตร

                ๗. ถนนดินสายบ้านประดู่ – ห้วยกินขนม  ระยะทาง -  กิโลเมตร

                ๘. ถนนดินสายบ้านหนองไผ่ – เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางทิศเหนือหมู่บ้าน)

                 ระยะทาง  ๐.๖๔๐  กิโลเมตร

๙. ถนนดินสายบ้านสวนรวม – เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน)

                    ระยะทาง  ๐.๖๘๕  กิโลเมตร

 

แม่น้ำ  ลำคลอง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  มีลำคลองไหลผ่าน  จำนวน   ๕  สาย  ได้แก่

                                ๑. ลำห้วยระหาน

                                ๒. ลำห้วยจะบก

                                ๓. ลำห้วยกินขนม

                                ๔. ลำห้วยกระหาด

                                ๕. ลำห้วยตะครอง

                                ๖. ลำห้วยกุด

การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  มีระบบประปาหมู่บ้าน   ทั้งหมด  ๙  แห่ง  ได้แก่

                                ๑. ประปาหมู่บ้านบ้านห้วยสำราญ

                                ๒. ประปาหมู่บ้านน้ำอ้อม

                                ๓. ประปาหมู่บ้านบ้านกุดโคลน

                                ๔. ประปาหมู่บ้านหนองรักษ์

                                ๕. ประปาหมู่บ้านหนองไผ่

                                ๖. ประปาหมู่บ้านประดู่

                                ๗. ประปาหมู่บ้านตาเป้า

                                ๘. ประปาหมู่บ้านโนนอิน

                                ๙. ประปาหมู่บ้านครองสมบูรณ์

 

ไฟฟ้า

                จำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  มีไฟฟ้าใช้  ๑๐๐ เปอร์เซ็น

การสื่อสาร

                ๑. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญไม่มีชุมสายโทรศัพท์ในพื้นที่

                ๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญมีระบบหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๔  แห่ง

ลักษณะการใช้ที่ดิน

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ   มีการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้

-           พื้นที่พักอาศัย        ประมาณ  ๑,๗๑๓  ไร่

-           พื้นที่เกษตรกรรม     ประมาณ  ๒๐,๙๗๔  ไร่

-           พื้นที่ตั้งสถานศึกษา  ประมาณ  ๙๗ – ๓ – ๑๒  ไร่

-           พื้นที่ว่าง                              ประมาณ  ๒๕  ไร่

ด้านเศรษฐกิจ   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร

                                ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพอื่น ๆ ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร  เช่น

-           การเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำนา  ปลูกผัก  ผลไม้  และทำไร่บางส่วน

-           รับจ้างทั่วไป

-           รับราชการ

-           พนักงานบริษัท

-           ค้าขาย

-           ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  หมู

-           รายได้เฉลี่ยของประชากรในพื้นที่   คิดเป็น  ๖๔,๙๕๗ บาท / คน / ปี

ด้านเกษตรกรรม

                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในพื้นที่ทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสำราญ   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ประมาณร้อยละ  ๔๗.๑   และร้อยละ  ๑๙.๖   รับจ้างทั่วไป             และอาชีพอื่น ๆ

ด้านธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

                                ๑. ร้านค้า                     จำนวน        ๗๘           แห่ง

                                ๒. โรงสีเศรษฐกิจชุมชน      จำนวน          ๓๒          แห่ง

                                ๓. โรงซ่อมรถ                 จำนวน         ๗            แห่ง

                                ๔. โรงเย็บผ้า                 จำนวน           ๕           แห่ง

                                ๕. โรงผลิตไอศกรีม           จำนวน        ๑              แห่ง

                                ๖. โรงผลิตขนมจีน           จำนวน        ๑             แห่ง

                                ๗. โรงเลี้ยงสุกร              จำนวน        ๙             แห่ง

                                ๘. โรงเลี้ยงจิ้งหรีด           จำนวน        ๑             โรง

                                ๙. ฟาร์มเลี้ยงไก่              จำนวน         ๒            แห่ง

                                ๑๐. สถานีรับ – ส่งสัญญาณจำนวน         ๑            แห่ง

                                ๑๑. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ จำนวน     ๕             ร้าน

๑๒. ร้านซ่อมโทรทัศน์       จำนวน        ๑              ร้าน

                                ๑๓. ร้านเสริมสวย/ตัดผม    จำนวน        ๑             แห่ง

                                ๑๔. บ้านเช่า                 จำนวน        ๗             แห่ง

                                ๑๕. ปั๊มน้ำมัน                จำนวน        ๑             แห่ง

                                ๑๖. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน        ๑             ตู้

                                ๑๓. ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ   จำนวน        ๑             ราย

ศาสนา

                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัด/ที่พักสงฆ์  จำนวน  ๕ แห่ง

-           วัดบ้านห้วยสำราญ

-           วัดบ้านกุดโคลน

-           วัดป่าครองธรรม

-           ที่พักสงฆ์บ้านน้ำอ้อม

-           ที่พักสงฆ์บ้านประดู่

ประเพณี  วัฒนธรรม  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญที่สำคัญมีดังนี้

-           ประเพณีทำบุญข้าวเปลือก

-           ประเพณีรำตรด

-           ประเพณีแซนโฎนตา

-           ประเพณีทำบุญบ้าน

-           ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

-           รำแม่มด

ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

สถานศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  ๖  แห่ง

-           โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

-           โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

-           โรงเรียนบ้านตะครอง

-           โรงเรียนบ้านกุดโคลน

-           โรงเรียนบ้านบ้านประดู่

-           โรงเรียนบ้านตาเป้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๕  แห่ง

-           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยสำราญ

-           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน

-           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ โรงเรียนบ้านตาเป้า

-           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยสำราญ  บ้านน้ำอ้อม

-           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยสำราญ  บ้านครองสุข

-            

สถานที่ออกกำลังกาย / พักผ่อน

                สนามกีฬาเอนกประสงค์     จำนวน  ๕  แห่ง

 

ด้านสาธารณสุข

                                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  จำนวน  ๑  คัน (๖,๐๐๐ ลิตร)

                อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)      จำนวน  ๕๐  นาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                แหล่งน้ำ

                                ๑. ลำห้วยระหาน

                                ๒. ลำห้วยจะบก

                                ๓. ลำห้วยกินขนม

                                ๔. ลำห้วยกระหาด

                                ๕. ลำห้วยตะครอง

                                ๖. ลำห้วยกุด

 

                

banner


papp

Banner

gov-banner 4

gov-banner 2