มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ >> รายละเอียด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม>> รายละเอียด
มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>> รายละเอียด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต>> รายละเอียด
มาตรการป้องกันการรับสินบน>> รายละเอียด
มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม >> รายละเอียด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ>> รายละเอียด