กองสวัสดิการสังคม

                         กองสวสดการสงคม  

อำนาจหน้าที่         

          มีภาระหน้าทีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดการและการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี
การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม 
รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุสานและฌาปนสถาน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านการกีฬาและสันทนาการ 

2.งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ด้านการสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน และส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 

3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน ด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี ด้านสนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มสตรี - แม่บ้าน ด้านส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนและศูนย์ หัตถกรรมประจำตำบลและหมู่บ้า