Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

330687
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
262
237
747
327758
2146
9270
330687

Your IP: 3.233.215.196
Server Time: 2020-04-07 22:14:43

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
      แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี>>รายละเอียด
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>>รายละเอียด
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>>ไตรมาส 1...รายละเอียด  ไตรมาส 2....รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >>รายละเอียด
      ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >>รายละเอียด  
      สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สขร.1  >>รายละเอียด
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
                ประจำเดือนตุลาคม 2562 >>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 >>> รายละเอียด
                ประจำเดือนธันวาคม 2562>>> รายละเอียด 
                ประจำเดือนมกราคม 2563 >>> รายละเอียด

การใช้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม ปี62

ประกาศ การใช้จ่ายทุนเงินสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด

รายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม   รายละเอียด

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  งบทดลอง รับ - จ่าย  ประจำปี 2563 

 


 เดือนตุลาคม 

        1. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ต.ค.62.PDF
    2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ 31 ต.ค.62.PDF
    3.งบทดลอง ณ 31 ต.ค.62
    4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค.62.PDF.PDF
    5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จากเงินรายรับ ต.ค.62.PDF
    6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.PDF
    7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ต่อ 1.PDF
    8.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62.PDF
    9.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62 ต่อ 1.PDF

เดือนพฤศจิกายน 2562
   1.ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือน.pdf
   2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
   3.รายงานรับ-จ่ายเงิน-พ.ย.62.pdf
   4.งบทดลอง-ณ-30-พ.ย.-2562.pdf
   5.รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรายรับจริง.pdf
6.กระดาษทำการกระทบยอยรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
   7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf
   8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-2563-ต่อ1 1.pdf

 
 เดือนธันวาคม 2562
  1.รายงานการจัดทำงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
  2.รายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.-62.pdf
  3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
  4.งบทดลอง-รายละเอียด-ประกอบงบทดลอง-และ-รายงานกระทบยอดโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ธ.ค.62.pdf
  5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62.pdf
  6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62-ต่อ1.pdf
   7.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่าย-จ่ายจากเงินทนสำรองเงินสะสม-ธ.ค.62.pdf

 เดือนมกราคม 2563

      1.รายงานการจัดทำรายงาน-งบทดลอง-งบรับจ่าย.pdf
      2.งบทดลอง-31-มค.63.pdf
      3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง-และ-รายงานรับ-จ่ายpdf
      4.รายรบจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
      5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
       7.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ.pdf
       8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1.pdf
      8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1 1.pdf    
       9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.2.pdf
     10.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.pdf
      11.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf  
      12.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย.pdf

เดือนกุมภาพันธ์ 

      1. ส่งรายงานงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ประจำเดือน-ก.พ..pdf
      2.รายงาน-จ่าย-เดือน-ก.พ.63.pdf
      3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-เดือน-ก.พ.63.pdf
      4.งบทดลอง-ประจำเดือน-กพ.63.pdf
      5.รายรายงานต่างๆและรายละเอียดประกอบงบทดลอง.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
      7.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับและจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม.pdf
      8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เดือน-ก.พ.63.pdf  
      
9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-และกระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย.pdf
      10.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ก.พ.63.pdf
     11.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ก.พ.63-ต่อ1.pdf


      

 

 

  gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2