โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสราง องคกร

1. สำนักปลัด อบต.

     1.1  งานบริหารทั่วไป 
            -  งานสารบรรณ
            - งานบริหารงานบุคคล
            - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
            - งานตรวจสอบภายใน
      1.2 งานนโยบายและแผน
             -  งานนโยบายและแผน
             - งานวิชาการ
             - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
             - งานงบประมาณ
    1.3 งานกฎหมายและคดี
           - งานกฎหมายและคดี
           - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
           - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
   1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานอำนวยการ
           - งานป้องกัน
           - งานฟื้นฟู
   1.5  งานกิจการสภา อบต.
           - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
           - งานการจัดการประชุม
           - งานอำนวยการและประสานงาน

2.กองคลัง
    2.1 งานการเงิน
           - งานการเงิน
           - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
           - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
           - งานเก็บรักษาเงิน
    2.2 งานบัญชี
          - งานการบัญชี
          - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
          - งานงบการเงินและงบทดลอง
          - งานแสดงฐานะทางการเงิน
  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
          - งานพัฒนารายได้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
         - งานพัสดุ
         - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณฑ์
3.กองช่าง
      3.1 งานก่อสร้าง
            - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
            - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
            - งานข้อมูลก่อสร้าง
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
           - งานประเมินราคา
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
           - งานออกแบบและบริการข้อมูล
      3.3 งานประสานงานธารณูปโภค
           - งานประสานกิจการประปา
           - งานไฟฟ้าและสาธารณะ
           - งานระบายน้ำ
     3.4 งานผังเมือง
          - งานสำรวจและแผนที่
          - งานวางผังพัฒนาเมือง
          - งานควบคุมทางผังเมือง
 4. กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
      4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
           - การบริหารการศึกษา
           - การวางแผนและสถิติ
     4.2 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
          - การบริการผลิตสื่อการสอน
          - กิจกรรมเด็กและเยาวชน
          - ส่งเสริมการศึกษา 
    4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
         - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
         - งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานติดตามและประเมินผล
    4.4 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
         - ส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
         - ฌานกิจสถาน
         - อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
         - ภูมิปัญญาชาวบัาน
         - งานปลูกจิตสำนึก
         - งานประเพณีท้องถิ่น 
 5. กองสวัสดิการสังคม

    5.1 งานสัวดิการและพัฒนาชุมชน
         - สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
         - การวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์
         - การบริการสาธารณะ
         - การสวัสดิภาพเด็กเยาวชน
         - ศูนย์เยาวชนและการกีฬา
   5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
         - ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
         - พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
         - ส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ
  5.3 งานกีฬาและนันทนาการ
         - การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา