ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

งบทดลอง รายละเอียด
รายงานรับ จ่ายเงิน เดือนตุลาคม  รายละเอียด
 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) เดือนตุลาคม  รายละเอียด
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายเงินรายรับ) เดือนตุลาคม  รายละเอียด
กระดาษทำการกระทบยอดคงเหลือ เดือนตุลาคม  รายละเอียด
 รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ  รายละเอียด
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ เดือนตุลาคม  รายละเอียด
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ เดือนตุลาคม (ต่อ1) รายละเอียด
รายงานรายรับ จริงตามงบประมาณ เดือนตุลาคม (ต่อ2) รายละเอียด
รายงานสถาะการเงินประจำวัน  31 ตุลาคม 2561  รายละเอียด
งบทดลอง  ณ 30 พฤศจิกายน 2561  รายละเอียด
รายงานรับ จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2561  รายละเอียด
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) รายละเอียด
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ คงเหลือ รายละเอียด
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ (ต่อ 1) รายละเอียด
 กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ (ต่อ 2) รายละเอียด
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย รายละเอียด

งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561

       งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561.PDF

       รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน ธ.ค. 2561.pdf

       รายงานงบทดลอง งบรับ - จ่าย ธ.ค.61.pdf

       กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน ธ.ค.61(1).pdf

       กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน ธ.ค.61(2).pdf

       กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือน ธ.ค.61(3).pdf

       กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ เดือน ธ.ค.2561(1).pdf

       กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ เดือน ธ.ค.2561(2).pdf

       กระดาษทำการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ เดือน ธ.ค.2561(3).pdf

       รายงานรายรับจริงตามงบประมาณเดือนตุลาคม.PDF

       รายงานรายรับจริงตามงบประมาณเดือนธันวาคม.PDF