ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  งบทดลอง รับ - จ่าย  ประจำปี 2563 

 


 เดือนตุลาคม 

        1. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ต.ค.62.PDF
    2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ 31 ต.ค.62.PDF
    3.งบทดลอง ณ 31 ต.ค.62
    4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค.62.PDF.PDF
    5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จากเงินรายรับ ต.ค.62.PDF
    6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.PDF
    7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ต่อ 1.PDF
    8.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62.PDF
    9.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62 ต่อ 1.PDF

เดือนพฤศจิกายน 2562
   1.ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือน.pdf
   2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
   3.รายงานรับ-จ่ายเงิน-พ.ย.62.pdf
   4.งบทดลอง-ณ-30-พ.ย.-2562.pdf
   5.รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรายรับจริง.pdf
6.กระดาษทำการกระทบยอยรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
   7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf
   8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-2563-ต่อ1 1.pdf

 
 เดือนธันวาคม 2562
  1.รายงานการจัดทำงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
  2.รายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.-62.pdf
  3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
  4.งบทดลอง-รายละเอียด-ประกอบงบทดลอง-และ-รายงานกระทบยอดโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ธ.ค.62.pdf
  5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62.pdf
  6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62-ต่อ1.pdf
   7.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่าย-จ่ายจากเงินทนสำรองเงินสะสม-ธ.ค.62.pdf

 เดือนมกราคม 2563

      1.รายงานการจัดทำรายงาน-งบทดลอง-งบรับจ่าย.pdf
      2.งบทดลอง-31-มค.63.pdf
      3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง-และ-รายงานรับ-จ่ายpdf
      4.รายรบจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
      5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
       7.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ.pdf
       8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1.pdf
      8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1 1.pdf    
       9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.2.pdf
     10.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.pdf
      11.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf  
      12.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย.pdf

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

      1. ส่งรายงานงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ประจำเดือน-ก.พ..pdf
      2.รายงาน-จ่าย-เดือน-ก.พ.63.pdf
      3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-เดือน-ก.พ.63.pdf
      4.งบทดลอง-ประจำเดือน-กพ.63.pdf
      5.รายรายงานต่างๆและรายละเอียดประกอบงบทดลอง.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
      7.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับและจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม.pdf
      8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เดือน-ก.พ.63.pdf  
      
9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-และกระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย.pdf
      10.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ก.พ.63.pdf
     11.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ก.พ.63-ต่อ1.pdf

เดือนมีนาคม 2563
        1.-รายงานการจัดทำงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ประจำเดือน-มีนาคม-63.pdf
        2.รายงานรับ-จ่าย-และงบทดลอง-มีนาคม.pdf
        3.รายละเอียดประกอบงบ-และรายงานรับจ่ายจริง-มีนาคม-63.pdf
       4.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
       5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ต่อ1.pdf
       6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 1.pdf
       6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.pdf
       7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf
       8.-กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ.pdf
       9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-มีนาคม-62.pdf
      10.-รายงานรบจ่ายจริงตามงบประมาณ-มีนาคม-63-ต่อ-1.pdf
      11.รายงานการหัก-ภาษี-ณ-ที่จ่าย.pdf
เดือนเมษายน 2563 
      1.รายงานการจัดทำงบทดลอง-ประจำเดือน-เมษายน-63.pdf
      2.รายงานรับ-จา่ยเงิน-เม.ย.63.pdf
      3.รายงานรับจ่ายจริงตามงบประมาณ-เม.ย.63.pdf
      4.งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ-เม.ย.63.pdf
      5.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-เม.ย.63.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จายจากเงินรายรับ-เม.ย.63-ต่อ1.pdf
      7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เม.ย.63.pdf
      8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เม.ย.63-ต่อ1.pdf
      9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เม.ย.63-ต่อ2.pdf
      10.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย-เม.ย.63.pdf
      11.รายงานการจ่ายจริงตามงบประมาณ-เม.ย.63.pdf
     12.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-63-เม.ย.63.pdf