ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

  งบทดลอง รับ - จ่าย  ประจำปี 2562 

เดือนมกราคม 

     1.งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันทที่ 31 มกราคม.pdf
      2.รายงานรับ จายเงิน ปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม.pdf
      3.รายงานรายจริงตามงบประมาณ 2562 มกราคม.pdf

      4.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณจ่ายจากเงินรายรับ.pdf

      5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ ต่อ 1.pdf

      6.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม ถึง มกราคม.pdf

      7.รายงานรายจายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ตอ 1.pdf

      8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ตอ 2.pdf

      9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2562.pdf

     10.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2562 ต่อ 1.pdf

     11.กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ รายจ่าย.pdf

เดือนกุมภาพันธ์ 

    
       1 งบทดลองปีงบประมาณ 2562 กุมภาพันธ์ 1.pdf
       2 รายงานรับ-จัายเงิน ปีงบประมาณ 2562 กุมภาพันธ์ 2.pdf

       3 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนุกมภาพันธ์ pdf.io3.pdf

      4 รายงานรับ-จ่ายเงิน 4 pdf.io.pdf

      5 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ กุมภาพันธ์.pdf
      6 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ กุมภาพันธ์ ตอ1.pdf

      7 กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหืลอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์.pdf

      8 กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ต่อ1.pdf
      9 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์.pdf

      10 รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ต่อ1.pdf
เดือนมีนาคม

        1 ส่งรายงานงบทดลอง งบรับจ่าย เดือน เมษายน 62.pdf
        2 งบทดลอง มีนาคม 62.pdf
        3 รายงานรับ-จ่ายเงิน มีนาคม 62.pdf
        4 รายงานรับจริงตามงบประมาณ มีนาคม 62.pdf
        5 กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย.pdf
        6 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
        7 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ ต่อ1.pdf
        8 กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ มีนาคม 62.pdf

        9 กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ มีนาคม 62 ต่อ1.pdf

        10 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ มีนาคม 62.pdf
        11 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ มีนาคม 62 ต่อ 1.pdf