ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  งบทดลอง รับ - จ่าย  ประจำปี 2563 

 


 เดือนตุลาคม 

        1. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ต.ค.62.PDF
    2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ 31 ต.ค.62.PDF
    3.งบทดลอง ณ 31 ต.ค.62
    4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค.62.PDF.PDF
    5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จากเงินรายรับ ต.ค.62.PDF
    6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.PDF
    7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ต่อ 1.PDF
    8.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62.PDF
    9.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62 ต่อ 1.PDF

เดือนพฤศจิกายน 2562
   1.ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือน.pdf
   2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
   3.รายงานรับ-จ่ายเงิน-พ.ย.62.pdf
   4.งบทดลอง-ณ-30-พ.ย.-2562.pdf
   5.รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรายรับจริง.pdf
6.กระดาษทำการกระทบยอยรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
   7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf
   8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-2563-ต่อ1 1.pdf

 
 เดือนธันวาคม 2562
  1.รายงานการจัดทำงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
  2.รายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.-62.pdf
  3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
  4.งบทดลอง-รายละเอียด-ประกอบงบทดลอง-และ-รายงานกระทบยอดโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ธ.ค.62.pdf
  5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62.pdf
  6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62-ต่อ1.pdf
   7.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่าย-จ่ายจากเงินทนสำรองเงินสะสม-ธ.ค.62.pdf

 เดือนมกราคม 2563

      1.รายงานการจัดทำรายงาน-งบทดลอง-งบรับจ่าย.pdf
      2.งบทดลอง-31-มค.63.pdf
      3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง-และ-รายงานรับ-จ่ายpdf
      4.รายรบจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
      5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
       7.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ.pdf
       8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1.pdf
      8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1 1.pdf    
       9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.2.pdf
     10.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.pdf
      11.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf  
      12.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย.pdf