ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560  (1)  

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2) 

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม  2560 (1)

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560 (2)