ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 

 

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561