การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       
 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ >รายละเอียด<
             แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >> รายละเอียด<
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>>รายละเอียด<<
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564)>>รายละเอียด<<
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น>>รายละเอียด<<
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>>รายละเอียด<<