ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
         1.1 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนชน  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
         1.2 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่  17 เมษายน พ.ศ. 2562 
        1.3 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
        1.4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 
        1.5 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 
       1.6 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
       1.7 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
       1.8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
       1.9 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
      1.10 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 


2. คำสั่งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
     2.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
     2.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  ลงวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

3.แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
    3.1 กรณีร้องขอด้วยตนเอง
    3.2 กรณีร้องขอด้วยผู้แทน