การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์ข่าวการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 
    1. ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 1 >รายละเอียด<

                   แผนอตรากำลง 64  66
    2. ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ >รายละเอียด<
    3. ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ >รายละเอียด<

ITA 64 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>รายละเอียด<
           แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) >รายละเอียด<
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง >รายละเอียด<
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                  1.ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ การบริหารงานบุคคล 2545 >รายละเอียด<
                  2.ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                 3.มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2544>รายละเอียด<
                 4.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการคัดเลือกและแต่งตั้งฯในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2)พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                 5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562>รายละเอียด<
                 6.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558>รายละเอียด<
           การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                1.ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ การบริหารงานบุคคล 2545>รายละเอียด<
                2.มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2544>รายละเอียด<
                3.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561>รายละเอียด<
                4.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                5.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560>รายละเอียด<
                6.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563>รายละเอียด<
           การพัฒนาบุคลากร
                1.ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่น>รายละเอียด<
                2.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง>รายละเอียด<
                3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                4.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562>รายละเอียด<
           การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                 1. ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563>รายละเอียด<
                2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการครูฯ พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558>รายละเอียด<
           การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
                 1.แนวทางการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูในระบบวิทยฐานะ>รายละเอียด<
                 2.ประกาศ ก.อบต. จ.บุรีรัมย์ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย>รายละเอียด<
                 3.ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ การบริหารงานบุคคล 2545>รายละเอียด<
                 4. ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                 5. ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 2564>รายละเอียด<
                 6. มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2544>รายละเอียด<
                 7. มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่12)>รายละเอียด<
                 8. สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                 9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2562>รายละเอียด<
                10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558>รายละเอียด<
                11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. 2558>รายละเอียด<
                12.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งฯในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561>รายละเอียด<
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
             รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ปี2563 >รายละเอียด<