ระเบียบต่างๆฯ

ระเบียบกฎหมายต่างๆ

 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ตอน1) ดาวน์โหลด
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดาวน์โหลด
     พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลด
     พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลด
     พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดาวน์โหลด
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
     พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลด
     พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด