งานสวัสดิการสังคม

งานด้านผู้สูงอายุ

๑.แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

=> ขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

๒.คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ

=> คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ


๓.ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ๒๕๖๓

=> ดาวน์โหลดฐานข้อมูลผู้สูงอายุ๒๕๖๓


งานด้านคนพิการ

๑.ขั้นตอนการจดทะเบียนคนพิการรายใหม่/ต่ออายุบัตรคนพิการ

๑.๑ เอกสารของคนพิการ
   ๑.๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๓ ใบรับรองความพิการ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
   ๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (กรณีไม่ได้ไปเอง) จำนวน ๒ ใบ
   ๑.๕ กรณีต่ออายุบัตรให้นำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเก่าด้วย 

๒. เอกสารของผู้ดูแล
   ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
   ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ

๓.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
๔.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
๕.แบบบันทึกการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

แบบฟอร์ม ๑.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

             ๒.หนังสือรับรองการเป็นผ้ดูแลคนพิการ 

             ๓.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจทำบัตรคนพิการแทน)

หมายเหตุ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.บุรีรัมย์) ชั้น ๑

 

๒.ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ

=> แผนผังแสดงขั้นตอนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ

 

๓.การยื่นกู้สำหรับคนพิการ

=> รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์มต่างๆ 

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๑.เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน

      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้เห็นขอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิดจนอายุครบ 6 ปี และอยู๋ในครอบครัวผู็ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ๑.เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559-2561 (เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561) ยังคงรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี

     ๒.เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 ที่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2561 แต่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ปี

     ๓.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

๒.คุณสมบัติ

     ๒.๑ มีสัญชาติไทย

     ๒.๒ เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี

     ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

     ๒.๔ ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู๋ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู๋กับบิดาและมารดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฎบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฎมารดา

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

๑. แบบ ดร.01

๒. แบบ ดร.02

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

๑.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

๒. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

๓. บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา หรือผู้ปกครอง

๔. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๕. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์)

๖.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

๗.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคาร ธกส.)


 

๔.ฐานข้อมูลคนพิการ ๒๕๖๓

 

=> ดาวน์โหลดฐานข้อมูลคนพิการ๒๕๖๓