การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานคลัง  ประจำปีงบประมาณ 2565

การใช้จ่ายเงินเดือนประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหรือการขนส่งรายงานข่าวแจ้ง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) เดือน การบริหารงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

การใช้จ่ายเงินเดือนประจำปี
             รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี>> รายละเอียด
             รายงานการควบคุมการใช้จ่ายเงินประจำปีรอบเดือน>> รายละเอียด
           รายงานผลการใช้จ่ายแบบประจำปี>> รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหรือการขนส่งรายงานข่าวแจ้ง

              ประกาศ อบต.ห้วยสำราญ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อไป 2562
                      คำสั่ง อบต.ห้วยสำราญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(ที่ 234/2562)
                      คำสั่ง อบต.ห้วยสำราญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
(ที่ 235/2562)
          จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาจ้างประจำปี 2563 
           รายงานการจัดจ้างจัดหาจ้าง (ผด. 2) >> รายละเอียดรายการ
           หนังสือพิมพ์จัดซื้อจัดจ้าง

           ประกาศรายละเอียด


ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาจ้าง
               ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
              ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
               
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)
                   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4  (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)


คู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารายเดือนแบบสขร. 1  >>รายละเอียด

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) เดือน 
                ตุลาคม 2562 >>>รายละเอียด 
                พฤศจิกายน 2562 >>>รายละเอียด
                ธันวาคม 2562 >>>รายละเอียด                
                มกราคม 2563 >>>รายละเอียด
                กุมภาพันธ์ 2563 >>>ายละเอียด
                มีนาคม 2563 >>>รายละเอียด
                เมษายน 2563 >>>รายละเอียด
                พฤษภาคม 2563 >>>ายละเอียด               
                มิถุนายน 2563 >>>รายละเอียด
                กรกฎาคม 2563 >>>
รายละเอียด   
                สิงหาคม 2563 >>>รายละเอียด   
                กันยายน 2563 >>>รายละเอียด   


 

 

การบริหารงานคลัง  ประจำปีงบประมาณ 2564 

         แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)>>รายละเอียด<<
         แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี >>รายละเอียด<<
         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563>>รายละเอียด<<
         รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)>รายละเอียด<
         ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนมตุลาคม - ธันวาคม 2563)
        ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

         ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)      

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1 )
                  
ประจำเดีอน ตุลาคม >> รายละเอียด 
               ประจำเดือน พฤศจิกายน >> รายละเอียด
               ประจำเดือน ธันวาคม >> รายละเอียด 
               ประจำเดือน มกราคม >> รายละเอียด
               ประจำเดือน กุมภาพันธ์ >> รายละเอียด
               ประจำเดือน มีนาคม >> รายละเอียด
               ประจำเดือน เมษายน >>รายละเอียด
               ประจำเดือน พฤษภาคม>>รายละเอียด
               ประจำเดือน มิถุนายน>>รายละเอียด
               ประจำเดือน กรกฎาคม>>รายละเอียด

                          ประจำเดือน สิงหาคม>>รายละเอียด

 

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 
       =>สำนักปลัด>รายละเอียด
       =>กองคลัง>รายละเอียด
       =>กองช่าง>รายละเอียด
       =>กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม>รายละเอียด
       =>กองสวัสดิการสังคม >รายละเอียด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
         
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 >>รายละเอียด<<