วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mision) การพัฒนาตำบล

          “คนตำบลห้วยสำราญมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
          ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
          ๒. การส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
           จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๓. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบ
          เรียบร้อย
          ๔
. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
          เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
          ๕. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          ๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
          ๗. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบ
          นิเวศอย่างยั่งยืน