Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1645317
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
398
1016
1414
1622312
75980
89521
1645317

Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-01-30 10:25:02

facebook

คู่มือสำหรับประชาชน

-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปกคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-คำนำ

 

                     คู่มือ                                หมายเหตุ           
สำนักปลัด
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     รายละเอียด
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  รายละเอียด
การขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายละเอียด
กองคลัง
การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน  รายละเอียด
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   รายละเอียด
 การรับชำระภาษีป้าย  รายละเอียด
 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  รายละเอียด
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด-ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  รายละเอียด
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล  ธรรมดา   รายละเอียด
กองช่าง
 ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  รายละเอียด
 ข้อแนะแนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและขุดดิน ถมดิน  รายละเอียด
.ขอรับการสนับสนุนน้ำ รายละเอียด
คำร้องรับรองสิ่งปลูกสร้าง   รายละเอียด
 แบบ ข.1  รายละเอียด
 แบบ ด.1  รายละเอียด
 แบบคำขอซ่อมแซมถนน  รายละเอียด
 แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย  รายละเอียด
แบบคำขอวางท่อระบายน้ำ รายละเอียด
แบบคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ รายละเอียด
แบบคำร้องทั่วไป รายละเอียด
แบบรายงานซ่อมแซมไฟฟ้ารายงานส่องสว่างสาธารณะ> รายละเอียด
ใบยืมอุปกรณ์ด้านช่าง รายละเอียด
แผนผังขั้นตอนต่างๆ รายละเอียด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รายละอียด
กองสวัสดิการสังคม  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  รายละเอียด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  รายละเอียด
การลงทะเบียนและขั้นตอนการขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  รายละเอียด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  รายละเอียด

     

 

      

 

 

มุมผู้สูงอายุ