Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1645463
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
544
1016
1560
1622312
76126
89521
1645463

Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-01-30 12:14:33

facebook

กองคลัง

 

klang99

 กองคลัง
     1.1 งานบริหารงานคลัง
           - งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
           - งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
           - งานจัดทำหรือช่วยทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

           - งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท
      1.2 งานการเงินและบัญชี
            - งานการจ่ายเงินการรับเงิน
            - งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
            - งานการจัดทำบัญชี
            - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
            - งานทำทดลองประจำเดือนและประจำปี
            - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆ
            - งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
      1.3 งานพัฒนารายได้
           - การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเรนียม  และการพัฒนารายได้
           - งานพัฒนารายได้
           - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           - งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต
           - งานประเมินภาษี
           - งานปรับปรุงแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      1.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
           - งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 
           - งานทะเบียนคุม
           - งานการจำำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
           - งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
    1.5 งานบริหารงานทั่วไป 
          - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

มุมผู้สูงอายุ