กองช่าง

                                                          

test3
                                   
     

กองช่าง
     1.1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
           - การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
           - งานประมาณราคา
           - งานสำรวจ
           - งานออกแบบและเขียนแบบ
           - งานจัดทำราคากลาง
           - งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
           - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
           - งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
       1.2 งานผังเมือง
           - งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

          - งานจัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
           - งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
           - งานประเมินราคา
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
           - งานออกแบบและบริการข้อมูล
    1.3 งานสาธารณูปโภค
          - งานประสานกิจการประปา
          - งานไฟฟ้าสาธารณะ
          - งานระบายน้ำ
    1.4 งานบริหารงานทั่วไป
          - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
          - งานจัดทำทะเบียนและประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ 
          - งานปรับปรุงภูมิทัศน์
          - งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานกิจการประปา
          - งานระบบระบายน้ำ
          - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย