Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1645458
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
539
1016
1555
1622312
76121
89521
1645458

Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-01-30 12:12:26

facebook

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสราง องคกร

1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
           - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
           - งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง
           - งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลประวัติ
           -  งานระบบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
     1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
           - งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานงบประมาณ
           - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผน
    1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
           - งานจราจร
           - งานแผนป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย
    1.4 งานบริหารทั่วไป
           - งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานนิติกร
           - งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
           - งานเลือกตั้ง
           - งานประชาสัมพันธ์
           - งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนนำทางวิชาการ
           - งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก หรือราชการส่วนใดในองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการเฉพาะ
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
   1.5 งานบริหารสาธารณสุข
          - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติตต่อและโรคไม่ติดต่อ
          - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
          - งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
          - งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย
          - งานรณรรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
   1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
          - งานส่งเสริมการเกษตร
          - งานส่งเสริมปศุสัตว์

 2. กองคลัง
     2.1 งานบริหารงานคลัง
           - งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
           - งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
           - งานจัดทำหรือช่วยทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

           - งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท
      2.2 งานการเงินและบัญชี
            - งานการจ่ายเงินการรับเงิน
            - งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
            - งานการจัดทำบัญชี
            - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
            - งานทำทดลองประจำเดือนและประจำปี
            - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆ
            - งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
      2.3 งานพัฒนารายได้
           - การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเรนียม  และการพัฒนารายได้
           - งานพัฒนารายได้
           - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           - งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต
           - งานประเมินภาษี
           - งานปรับปรุงแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
           - งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 
           - งานทะเบียนคุม
           - งานการจำำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
           - งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
    2.5 งานบริหารงานทั่วไป 
          - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
     3.1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
           - การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
           - งานประมาณราคา
           - งานสำรวจ
           - งานออกแบบและเขียนแบบ
           - งานจัดทำราคากลาง
           - งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
           - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
           - งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
       3.2 งานผังเมือง
           - งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

          - งานจัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
           - งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
           - งานประเมินราคา
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
           - งานออกแบบและบริการข้อมูล
    3.3 งานสาธารณูปโภค
          - งานประสานกิจการประปา
          - งานไฟฟ้าสาธารณะ
          - งานระบายน้ำ
    3.4 งานบริหารงานทั่วไป
          - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
          - งานจัดทำทะเบียนและประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ 
          - งานปรับปรุงภูมิทัศน์
          - งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานกิจการประปา
          - งานระบบระบายน้ำ
          - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      4.1 งานบริหารการศึกษา
            - งานบริหารการศึกษา
            - งานพัฒนาการศึกษา
            - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             - งานการศาสนา
             - งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรมอันดีของท้องถิ่น
             - งานกีฬาและนันทนาการ
             - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
       4.3 งานกิจการโรงเรียน 
               - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
               - งานการศึกษาปฐมวัย
               - งานโรงเเรียน
               - งานกิจการนักเรียน
               - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
               - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
               - งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา

5. กองสวัสดิการสังคม
     5.1 งานพัฒนาชุมชน
           - งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์
           - งานพัฒนาชุมชน
           - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
           - งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
           - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
    5.2 งานสังคมสงเคราะห์

          - งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
          - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการ
          - งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
    5.3 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
         - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย
         - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน
       - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
       - งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
      - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
      - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
      - งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
     - งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ
     - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ
     - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
     - งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
     
         

              
              
         


    

   

มุมผู้สูงอายุ