หน่วยตรวจสอบภายใน

 

S  131366916


 นางสาววริศรา  เสมารัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
       - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
       - งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
       - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
       - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
       - งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
       - งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ
       - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ
       - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
       - งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย