Get Adobe Flash player

ปลัด อบต.

PLa1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1645413
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
494
1016
1510
1622312
76076
89521
1645413

Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-01-30 11:45:29

facebook

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

พระราชบัญญัติ

  1  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                                                                          
 2  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
 พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 พรบ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                                                                                                
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 (ล่าสุด)
10   พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
11   พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกรจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542
12   พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
13   พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
14   พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
15  พรบ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562              

 ระเบียบ

  1   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526                                                                               
 2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 3   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 4   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 


มุมผู้สูงอายุ