Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

658734
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
283
732
4298
649952
2417
20340
658734

Your IP: 35.153.166.111
Server Time: 2021-12-04 12:45:26

facebook

คู่มือสำหรับประชาชน

-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปกคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-คำนำ

สำนักปลัด

          -การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

      -การโษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

      -คู่มือการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย.pdf

กองคลัง

      -การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน

      -การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

      -การรับชำระภาษีป้าย

      -การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

      -การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

      -การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      -การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด-ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

      -การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 -กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองช่าง

      1.ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง>>รายละเอียด
       2.ข้อแนะแนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและขุดดิน ถมดิน>>รายละเอียด
       3.ขอรับการสนับสนุนน้ำ>> รายละเอียด
       4.คำร้องรับรองสิ่งปลูกสร้าง>>รายละเอียด
       5.แบบ ข.1 >>รายละเอียด
       6.แบบ ด.1 >>รายละเอียด
       7.แบบคำขอซ่อมแซมถนน>>รายละเอียด
       8.แบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย>>รายละเอียด
       9.แบบคำขอวางท่อระบายน้ำ>>รายละเอียด
       10.แบบคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ>>รายละเอียด
       11.แบบคำร้องทั่วไป>>รายละเอียด
       12.แบบรายงานซ่อมแซมไฟฟ้ารายงานส่องสว่างสาธารณะ>>รายละเอียด
       13.ใบยืมอุปกรณ์ด้านช่าง>>รายละเอียด
   
   14.แผนผังขั้นตอนต่างๆ>>รายละเอียด

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

       คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.pdf

กองสวัสดิการสังคม

     -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

     -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

     -การลงทะเบียนและขั้นตอนการขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

     -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

banner


papp

Banner

gov-banner 4

gov-banner 2