Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

233549
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
324
438
1373
232176
2918
10944
233549

Your IP: 54.152.38.154
Server Time: 2019-06-20 23:37:30

คู่มือสำหรับประชาชน

-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปกคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-คำนำ

-การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

-การโษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

-การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน

-การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

-การรับชำระภาษีป้าย

-การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

-การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด-ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

-การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 -กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

-การซ่อมแซมไฟฟ้สาธารณะ

-การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

-การขอรับการซ่อมแซมถนน


กองสวัสดิการสังคม

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

-การลงทะเบียนและขั้นตอนการขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

gov-banner 1

gov-banner 4

gov-banner 2