Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

658778
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
327
732
4342
649952
2461
20340
658778

Your IP: 35.153.166.111
Server Time: 2021-12-04 13:31:32

facebook

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  งบทดลอง รับ - จ่าย  ประจำปี 2563 

 เดือนตุลาคม 

    1. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ต.ค.62.PDF
    2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ 31 ต.ค.62.PDF
    3.งบทดลอง ณ 31 ต.ค.62
    4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค.62.PDF.PDF
    5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ จากเงินรายรับ ต.ค.62.PDF
    6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.PDF
    7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ต่อ 1.PDF
    8.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62.PDF
    9.รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค 62 ต่อ 1.PDF

ดือนพฤศจิกายน 2562
 
 1.ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย-ประจำเดือน.pdf
   2.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
   3.รายงานรับ-จ่ายเงิน-พ.ย.62.pdf
   4.งบทดลอง-ณ-30-พ.ย.-2562.pdf
   5.รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรายรับจริง.pdf
   6.กระดาษทำการกระทบยอยรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
   7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf
   8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พย.-ปีงบประมาณ-2563-ต่อ1 1.pdf

 
 เดือนธันวาคม 2562
  1
.รายงานการจัดทำงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
     2.รายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.-62.pdf
     3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-ธ.ค.62.pdf
     4.งบทดลอง-รายละเอียด-ประกอบงบทดลอง-และ-รายงานกระทบยอดโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ธ.ค.62.pdf
     5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62.pdf
     
6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ธ.ค.62-ต่อ1.pdf
    7.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่าย-จ่ายจากเงินทนสำรองเงินสะสม-ธ.ค.62.pdf

 เดือนมกราคม 2563

       1.รายงานการจัดทำรายงาน-งบทดลอง-งบรับจ่าย.pdf
        2.งบทดลอง-31-มค.63.pdf
       3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง-และ-รายงานรับ-จ่ายpdf
       4.รายรบจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน.pdf
       5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
        6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ.pdf
        7.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ.pdf
        8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1.pdf
        8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.1 1.pdf    

        9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ต่อ.2.pdf
        10.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.pdf
        11.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf
  
       12.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย.pdf

ดือนกุมภาพันธ์ 2563

      1. ส่งรายงานงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ประจำเดือน-ก.พ..pdf
      2.รายงาน-จ่าย-เดือน-ก.พ.63.pdf
      3.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย-เดือน-ก.พ.63.pdf
      4.งบทดลอง-ประจำเดือน-กพ.63.pdf
      5.รายรายงานต่างๆและรายละเอียดประกอบงบทดลอง.pdf
      6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
      7.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับและจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม.pdf
      8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เดือน-ก.พ.63.pdf  
      
9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-และกระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย.pdf
      10.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ก.พ.63.pdf
     11.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-ก.พ.63-ต่อ1.pdf

เดือนมีนาคม 2563
        1.-รายงานการจัดทำงบทดลอง-งบรับ-จ่าย-ประจำเดือน-มีนาคม-63.pdf
        2.รายงานรับ-จ่าย-และงบทดลอง-มีนาคม.pdf
        3.รายละเอียดประกอบงบ-และรายงานรับจ่ายจริง-มีนาคม-63.pdf
       4.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
       5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-ต่อ1.pdf
       6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 1.pdf
       6.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ.pdf
       7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf

       8.-กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ.pdf
       9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-มีนาคม-62.pdf
      10.-รายงานรบจ่ายจริงตามงบประมาณ-มีนาคม-63-ต่อ-1.pdf
      11.รายงานการหัก-ภาษี-ณ-ที่จ่าย.pdf
เดือนเมษายน 2563 
      1.รายงานการจัดทำงบทดลอง-ประจำเดือน-เมษายน-63.pdf
        2.รายงานรับ-จา่ยเงิน-เม.ย.63.pdf
        3.รายงานรับจ่ายจริงตามงบประมาณ-เม.ย.63.pdf
        4.งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ-เม.ย.63.pdf
        5.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-เม.ย.63.pdf
        6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จายจากเงินรายรับ-เม.ย.63-ต่อ1.pdf
        7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เม.ย.63.pdf

        8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เม.ย.63-ต่อ1.pdf
        9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-เม.ย.63-ต่อ2.pdf
        10.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย-เม.ย.63.pdf
        11.รายงานการจ่ายจริงตามงบประมาณ-เม.ย.63.pdf
       12.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-63-เม.ย.63.pdf
เดือนพฤษภาคม 2563 
       1.รายงานรับ-จ่ายเงิน-พ.ค.63.pdf
          2.รายงานรายรับจริงตามงบ-ประมาณ-พ.ค.-63.pdf
          3.งบทดลอง-พ.ค.63.pdf
          4.รายละเอียดประกอบงบทดลอง-พ.ค.-63.pdf
          5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-พ.ค.63.pdf
          6.กระกาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับต่อ1.pdf
          7.กระกาษทำการกระทบยอดรายจายจ่ายจากเงินสะสม.pdf
          8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พ.ค.63.pdf
          9.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-พ.ค.63-ต่อ1.pdf
          10.กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย-พ.ค.63.pdf
          11.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-พ.ค.63.pdf
          12.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-พ.ค.63-ต่อ1.pdf
เดือนมิถุนายน 2563 
         1.รายงานรับ-จ่ายเงินรายงานรับจริงประกอบงบจ่ายเงิน.pdf
         2.งบทดลอง-มิ.ย.63.pdf
         3.รายละเอียดประกอบงบทดลอง.pdf
         4.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ.pdf
         5.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-จ่ายจากเงินรายรับ-มิ.ย.63-ต่อ1.pdf
         6.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย-จ่ายจากเงินสะสม.pdf
         7.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-มิ.ย.63.pdf
         8.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-ต่อ1.pdf
         9.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย-มิ.ย.63.pdf
        10.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-มิ.ย.63.pdf
        11.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ-มิ.ย.63-ต่อ1.pdf
เดือนกรกฎาคม  2563
         1.รายงานการจัดทำงบทดลอง-รายงานรับ-จ่ายเงิน-ประจำเดือน-ก.ค.-2563.pdf
         2.รายงานรับจ่ายเงิน-ก.ค.-2563.pdf
         3.รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ-ก.ค.-63.pdf
         4.-งบทดลอง-ก.ค.-63.pdf
         5.-รายละเอียดประกอบงบ-ก.ค.-63.pdf
         6.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-เดือน-ก.ค.2563.pdf
         7.กระดาษทำการกระทดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ-เดือน-ก.ค-ต่อ-1.pdf
         8.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ.pdf
         9.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ.pdf

         10-กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-กค.63.pdf
         11.-กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ-กค.63.pdf
         12.รายงานการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย-กค.-2563.pdf
     
        

 

 

  banner


papp

Banner

gov-banner 4

gov-banner 2