สถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
-----------------------------


     สำนักปลัด
           สถิติการให้บริการ งานให้บริหารงานทั่วไป >>รายละเอียด<<
           สถิติการให้บริการ งานช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์>>รายละเอียด<<
           สถิติการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย>>รายละเอียด<<
           สถิติการให้บริการ รับ-ส่งผู้ป่วย ทีมกู้ชีพ อบต.ห้วยสำราญ 1669>>รายละเอียด

     กองคลัง 
          สถิติการให้บริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ >>รายละเอียด<<
               สถิติการให้บริการ งานสาธารณสุข >>รายละเอียด<<

    กองช่าง

               สถิติการให้บริการ งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค>>รายละเอียด<<
            สถิติการให้บริการ งานไฟฟ้าสาธารณะ >>รายละเอียด<<

   กองสวัสดิการสังคม 
           สถิติการให้บริการ กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน>>รายละเอีย<< 
           สถิติการให้บริการ การขอขี้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ >>รายละเอียด<<
           สถิติการให้บริการ การขอขี้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ >>รายละเอียด<<
           สถิติการให้บริการ การขอขี้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ >>รายละเอียด<<
           สถิติการให้บริการ การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด >>รายละเอียด<       

    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          สถิติการให้บริการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก>>รายละเอียด<

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน>>รายละเอียด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>>รายละเอียด